Γενικοί Όροι Πώλησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

  • Τα τιμολόγια είναι ακριβή ως προς τις χρεώσεις τους και αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη της οφειλής του Αγοραστή και την έκδοση διαταγής πληρωμής. Κάθε συγκεντρωτικό τιμολόγιο, καρτέλα ή απόσπασμα από τα λογιστικά βιβλία του Πωλητή ή από τις λογιστικές καταγραφές τιμολογίων που τηρείται από τον Πωλητή μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό αρχείο και αφορούν στην πώληση προϊόντων και το βάσει αυτών προκύπτον ποσό, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο, αποτελεί πλήρη απόδειξη κατά του Αγοραστή για το υπόλοιπο που θα οφείλεται.

  • Η θέση οποιασδήποτε απλής υπογραφής στη θέση του παραλαβόντος στα τιμολόγια ή στα δελτία αποστολής ή συνοδευτικά μεταφοράς προϊόντων αποτελεί και θεωρείται υπογραφή εντεταλμένου προσώπου του Αγοραστή, ρητά εξουσιοδοτημένου για την παραλαβή, η οποία δεσμεύει τον Αγοραστή.
  • Ο τρόπος/ τόπος παράδοσης των προϊόντων συμφωνείται κάθε φορά με τον Αγοραστή και αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει ο Πωλητής.
  • Ο Πωλητής εγγυάται ότι τα προϊόντα ευρίσκονται και παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και είναι της επιλογής και της αρεσκείας του Αγοραστή. Εμφανείς ζημιές στη συσκευασία και τα προϊόντα, μη συμφωνία των αντικειμένων παράδοσης με το δελτίο παράδοσης και τους κωδικούς προϊόντων, τις περιγραφές προϊόντων και τους αριθμούς σειράς που υπάρχουν στην παραγγελία ή στο δελτίο αποστολής ή συνοδευτικό μεταφοράς, καθώς και ποσοτικές διαφορές οφείλει ο Αγοραστής να γνωστοποιεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.
  • Τα προϊόντα παραδίδονται σε θερμοκρασία -18 βαθμούς κελσίου και κατεψυγμένα.
  • Τα προϊόντα ελέγχθησαν από τον Αγοραστή ή τον αντιπρόσωπό του, πληρούσαν κατά την παράδοση όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και καταλληλότητας και συμφωνούσαν με το αντίστοιχο δελτίο αποστολής ή συνοδευτικό μεταφοράς.
  • Κάθε κοινοποίηση εγγράφου μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή γίνεται εγκύρως στον τόπο κατοικίας ή έδρας τους.
  • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
  • Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και εύλογοι, τυχόν δε ακυρότητα κάποιου από αυτούς ή μέρος αυτού δεν επιδρά στην εγκυρότητα των λοιπών.